Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Κατόπιν της από 08/08/2019 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 7η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 18:30μ.μ. , στα γραφεία της έδρας αυτής, οδός Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση 5 Αργοστόλι με θέμα ημερήσιας διάταξης:

  1. Ανάγνωση της έκθεσης διαχειρίσεως του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας για τον ισολογισμό της κληθείσας χρήσεως 1/1/2018-31/12/2018.
  2. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1/1/2018-31/12/2018 και λήψη αποφάσεως για τη διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσεως.
  3. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου ,λογιστή της εταιρείας και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την κληθείσα χρήση.
  4. Εκλογή ελεγκτών τρέχουσας χρήσεως.
  5. Φορολογικά θέματα της εταιρείας και των μετόχων της.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 3 του καταστατικού της εταιρίας, οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γ. Σ., μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει με απλή εξουσιοδότηση αποκλειστικά και μόνο αν ο αντιπρόσωπος είναι μέτοχος της εταιρίας ή ανιόντας ή κατιόντας τους και μέχρι πρώτου βαθμού συγγενείας ή σύζυγός τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρίας οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων(πχ εξουσιοδοτήσεις) πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
Οι μετοχές των μετόχων είναι κατατεθειμένες στο ταμείο της εταιρίας, εφόσον δεν έχουν αναληφθεί από τους μετόχους.
Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να παραστούν στην Γενική Συνέλευση, και έχουν αναλάβει τις μετοχές τους, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 21/09/2019 την ίδια ώρα με τα αυτά θέματα δίχως άλλη δημοσίευση πρόσκλησης, οι δε εξουσιοδοτήσεις της αρχικής συνέλευσης ισχύουν και για τις επαναληπτικές.

Αργοστόλι, 11-08-2019

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ